Veiklos sritys » Veiklos kryptys

VIZIJA

 

       Spalvinguose vaikystės namuose kūrybingi darbuotojai suteikia tai, ko trokšta vaikai, ko tikisi tėvai.

 

MISIJA

 

   Lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė” globoja ir ugdo vaiką. Brandina kaip asmenybę, sudaro sąlygas įvairiapusei veiklai ir saviraiškai. Diegia sveikos gyvensenos pagrindus, rūpinasi vaiko saugumu, bendrauja ir bendradarbiauja su šeima.

 

FILOSOFIJA

 

Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save laisvai renkantis priemones.

Pagarba vaikui, vaikų teisėms ir nepriklausomybei.

Darbuotojų kompetencijos ugdymas – siekimas aukštesniųjų veiklos motyvų ir savęs įprasminimo, sugebėjimas integruoti įvairias žinias, netradiciškai mąstyti. 

Darbuotojų asmeninės iniciatyvos skatinimas – galimybės tobulėjimui, nuolatiniai ieškojimai ir kūryba.

 

2017 m. metinės veiklos prioritetai


Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kokybę.

 

 

2018 m. metinės veiklos tikslai ir uždaviniai

 

TIKSLAS –  efektyvus mokyklos veiklos organizavimas, užtikrinantis sėkmingą ir veiksmingą jos funkcionavimą.


UŽDAVINIAI:

1.    Efektyvaus mokyklos veiklos darbo organizavimas.
2.    Planingas finansinių išteklių paskirstymas.

 

TIKSLAS  – ugdytinių kompetencijų raiškos ir plėtros stiprinimas


UŽDAVINIAI:
1. Profesionalios dalykinės bei specialiosios pagalbos ugdytiniams teikimas, atsižvelgiant į individualius kiekvieno ugdytinio poreikius bei galias.

2. Ugdytinių ir ugdytojų emocinio intelekto lavinimas.

3. Ugdytinių saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimas.

4. Ugdymo proceso tobulinimas, ugdytinių kompetencijų plėtojimas, dalyvaujant (organizuojant) vietiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, renginiuose, išvykose, konkursuose ir pan.


TIKSLAS – sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistemos tikslingas įgyvendinimas.


UŽDAVINYS:
1. Sistemingas sveikatos dokumentų rengimas, sveikatos priežiūra.

2. Tikslingas tėvų įtraukimas į kokybišką vaikų sveikatos priežiūrą; patrauklių sveikatos ugdymo metodų taikymas vaikų ugdyme.

 

 

UGDYMO PROCESO PER MOKSLO METUS TRUKMĖ,  VAIKŲ ATOSTOGŲ DATOS

 

    Ugdymo proceso per mokslo metus trukmė  nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. Atostogos numatytos birželio, liepos, ir  rugpjūčio mėnesiais pagal Tauragės miesto Savivaldybės tarybos sprendimą.

 

    Mokykloje nustatyta 5 darbo dienų savaitė. Darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.45 val. Pailginto darbo laiko  grupės darbo valandos nuo 6.30 val. iki 18.30 val.

 

  

Priešmokyklinio ugdymo vaikų atostogų datos  2018-2019 m.m.

 

    Priešmokyklinės grupės ugdytiniams  skiriamos rudens, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų, vasaros ir papildomos atostogos.

Rudens atostogos nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2018 m. lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos  nuo 2019 m. vasario 18 d. iki 2019 m. vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2019 m. balandžio 23 d. iki 2019 m. balandžio 26 d.

 

 

 

Bendradarbiaujame su:

 

Tauragės lopšeliu-darželiu ,,Kodėlčius“,

Tauragės lopšeliu-darželiu ,,Ąžuoliukas“,

Tauragės vaikų reabilitacijos centru-mokykla ,,Pušelė“,

Tauragės ,,Žalgirių" gimnazija,

Tauragės vaikų globos namais ,,Šaltinėlis",

Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazija,

Tauragės rajono Moksleivių kūrybos centras,

Tauragės rajono muzikos mokykla,

Vaikų teisių apsaugos tarnyba,

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi,

Tauragės rajono Policijos komisariatu.