Veiklos sritys » Veiklos kryptys

2021 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS


Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kokybę.

 

 

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

TIKSLAS –  efektyvus mokyklos veiklos organizavimas, užtikrinantis sėkmingą ir veiksmingą jos funkcionavimą.


UŽDAVINIAI:

1.    Efektyvaus mokyklos veiklos darbo organizavimas.
2.    Planingas finansinių išteklių paskirstymas.

 

TIKSLAS  – ugdytinių kompetencijų raiškos ir plėtros stiprinimas


UŽDAVINIAI:
1. Profesionalios dalykinės bei specialiosios pagalbos ugdytiniams teikimas, atsižvelgiant į individualius kiekvieno ugdytinio poreikius bei galias.

2. Ugdytinių ir ugdytojų emocinio intelekto lavinimas.

3. Ugdytinių saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimas.

4. Ugdymo proceso tobulinimas, ugdytinių kompetencijų plėtojimas, dalyvaujant (organizuojant) vietiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, renginiuose, išvykose, konkursuose ir pan.


TIKSLAS – sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistemos tikslingas įgyvendinimas.


UŽDAVINYS:
1. Sistemingas sveikatos dokumentų rengimas, sveikatos priežiūra.

2. Tikslingas tėvų įtraukimas į kokybišką vaikų sveikatos priežiūrą; patrauklių sveikatos ugdymo metodų taikymas vaikų ugdyme.