Struktūra ir kontaktai

 

 

 

DARŽELIO TARYBA

 

Vardas, pavardė Pareigos
Nijolė Meištininkienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Jolanta Gančierienė pavaduotoja, auklėtoja
Loreta Stirbienė sekretorė, sekretorė
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Elena Kėdaitienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Rima Bružienė skalbėja
Dženeta Radžiūnienė auklėtojos padėjėja
Ramutė Dabulskienė auklėtoja
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Ineta Dobilienė tėvų atstovė
Laura Nagrockytė tėvų atstovė
Jūratė Žilienė tėvų atstovė

 

Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos pedagogus, tėvus (rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:

    teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;   
    pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
    teikia siūlymus direktoriui dėl įmokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įmokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
    išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
    teikia siūlymus rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo, veiklos tobulinimo;
    svarsto mokyklos pedagogų, tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
    teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
    teikia siūlymus formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
    svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vardas, pavardė Pareigos   
Giedrė Valantiejūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Zybartaitė sekretorė, auklėtoja
Adolfina Peldžiuvienė       meninio ugdymo mokytoja
Laimutė Būdienė auklėtoja
Violeta Macijauskienė auklėtoja
Vitalija Urbutienė auklėtoja
Dalia Balčienė auklėtoja
Sigita Blaževyčienė auklėtoja
Daiva Račkovskienė auklėtoja
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Birutė Šedienė auklėtoja
Nijolė Meištininkienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Gitana Erciuvienė auklėtoja
Rasa Janušauskienė auklėtoja
Asta Vaišnorienė auklėtoja
Džeiralda Preikšaitienė auklėtoja
Ramutė Dabulskienė auklėtoja
Andželika Grikietienė auklėtoja
Svetlana Bagdonienė auklėtoja
Laimutė Itnerienė  auklėtoja
Jolanta Gančierienė auklėtoja
Indrė Kleinienė auklėtoja
Lina Trijonienė auklėtoja
Rima Liepienė logopedė

 

   Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti:

    svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
    teikia siūlymus dėl mokyklos metinės veiklos programos, bendrųjų ir neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo;
    kartu su mokyklos sveikatos priežiūros darbuotoju, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
    svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

  

METODINĖ TARYBA

 

Vardas, pavardė Pareigos        
Rasa Janušauskienė pirmininkė, auklėtoja
Jolanta Gančierienė sekretorė, auklėtoja
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laimutė Itnerienė auklėtoja
Vida Zybartaitė auklėtoja
Ramutė Dabulskienė auklėtoja

 

   Mokyklos metodinei veiklai organizuoti pagal ugdymo sritis ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti susibūrusi mokyklos pedagoginių darbuotojų - metodinė taryba, kuri:

    dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokyklos pedagogų metodinės veiklos prioritetus;
    koordinuoja metodinių grupių (joms esant) veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
    kaupia informaciją ir metodines priemones, susijusias su metodine veikla;
    aptaria mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
    inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
    prireikus vertina pedagogų metodinius darbus bei praktinę veiklą.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė Pareigos       
Daiva Račkovskienė sekretorė, auklėtoja
Lina Oželytė švietimo skyriaus vyr. specialistė

Jolita Skirienė

tėvų atstovė
Vitalija Urbutienė auklėtoja
Vida Zybartaitė auklėtoja
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Atestacijos komisija  sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją:

    skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją;
    sudaro sąlygas įgyti  kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją;
    didina pedagogų  atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė Pareigos       
Giedrė Valantiejūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pirmininko pavaduotoja

Laimutė Itnerienė

auklėtoja, sekretorė
Vaida Mačiulienė psichologė
Aurelija Stepaniukaitė sveikatos priežiūros specialistė
Nijolė Meištininkienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Jolanta Gančierienė  auklėtoja
Rasa Janušauskienė auklėtoja
Rima Liepienė logopedė
Dalia Balčienė auklėtoja

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis - spręsti asmens specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus mokyklos, kuri:

    gavusi  tėvų  (ar vaiko globėjų) sutikimą,  atlieka  vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą   ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo;
    kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku  planus,  programas,  būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijų su  vaiku dirbančiam pedagogui;
    konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra  vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių;
    konsultuoja  tėvus (ar vaiko globėjus) ir  teikia   jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo klausimais;
    gavusi  tėvų  (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia  vaiką  nuodugniai įvertinti į  pedagoginę   psichologinę tarnybą.