Struktūra ir kontaktai

 

 

 

DARŽELIO TARYBA

 

Vardas, pavardė Pareigos
Nijolė Meištininkienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jolanta Gančierienė pavaduotoja, auklėtoja
Loreta Stirbienė sekretorė, sekretorė
Giedrė Valantiejūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Elena Kėdaitienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Rima Bružienė skalbėja
Dženeta Radžiūnienė mokytojos padėjėja
Ramutė Dabulskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Ineta Dobilienė tėvų atstovė
Laura Nagrockytė tėvų atstovė
Jūratė Žilienė tėvų atstovė

 

Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos pedagogus, tėvus (rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:

    teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;   
    pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
    teikia siūlymus direktoriui dėl įmokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įmokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
    išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
    teikia siūlymus rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo, veiklos tobulinimo;
    svarsto mokyklos pedagogų, tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
    teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
    teikia siūlymus formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
    svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vardas, pavardė Pareigos   
Giedrė Valantiejūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Zybartaitė sekretorė, auklėtoja
Violeta Girdžiuvienė meninio ugdymo mokytoja
Adolfina Peldžiuvienė       meninio ugdymo mokytoja
Laimutė Būdienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Violeta Macijauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Vitalija Urbutienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Dalia Balčienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Sigita Blaževyčienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Daiva Račkovskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Birutė Šedienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Nijolė Meištininkienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Gitana Erciuvienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Rasa Janušauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Asta Vaišnorienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Džeiralda Preikšaitienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Ramutė Dabulskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Andželika Grikietienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Svetlana Bagdonienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Laimutė Itnerienė  ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Jolanta Gančierienė priešmokyklimio ugdymo mokytoja
Indrė Kleinienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Lina Trijonienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Alina Voverienė logopedė
Žaneta Jankauskienė socialinė pedagogė

 

   Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti:

    svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
    teikia siūlymus dėl mokyklos metinės veiklos programos, bendrųjų ir neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo;
    kartu su mokyklos sveikatos priežiūros darbuotoju, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
    svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

  

 

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė Pareigos       
Daiva Račkovskienė sekretorė, ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Lina Oželytė švietimo skyriaus vyr. specialistė

Jolita Skirienė

tėvų atstovė
Vitalija Urbutienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Vida Zybartaitė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Atestacijos komisija  sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją:

    skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją;
    sudaro sąlygas įgyti  kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją;
    didina pedagogų  atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė Pareigos       
Giedrė Valantiejūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Gerdauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininko pavaduotoja

Laimutė Itnerienė

ikimokyklimio ugdymo mokytoja, sekretorė
Vaida Mačiulienė psichologė
Aurelija Stepaniukaitė sveikatos priežiūros specialistė
Nijolė Meištininkienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jolanta Gančierienė priešmokyklimio ugdymo mokytoja
Rasa Janušauskienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja
Alina Voverienė logopedė
Dalia Balčienė ikimokyklimio ugdymo mokytoja

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis - spręsti asmens specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus mokyklos, kuri:

    gavusi  tėvų  (ar vaiko globėjų) sutikimą,  atlieka  vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą   ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo;
    kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku  planus,  programas,  būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijų su  vaiku dirbančiam pedagogui;
    konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra  vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių;
    konsultuoja  tėvus (ar vaiko globėjus) ir  teikia   jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo klausimais;
    gavusi  tėvų  (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia  vaiką  nuodugniai įvertinti į  pedagoginę   psichologinę tarnybą.